ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๔๐) เรื่อง กําหนดให้พื้นที่เฝ้าระวังสูง

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
(ฉบับที่ ๔๐) เรื่อง กําหนดให้พื้นที่เฝ้าระวังสูง

ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานในที่ประชุมคณะทํางานติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ พบการติดเชื้อรายใหม่ จํานวน ๓๕๗ ราย และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง (ศปก.อ.สันป่าตอง) ได้รายงานในที่ประชุมว่า พบการติดเชื้อในพื้นที่ตําบลสันกลาง ตําบลทุ่งสะโตก (บริษัทซันสวีท) ตําบลยุหว่า ตําบลมะขุนหวาน ตําบลทุ่งต้อม และตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเชื่อมโยง กับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ตลาดต้นลําไย ห้างสรรพสินค้าโลตัส (สาขาเชียงใหม่ คําเที่ยง) และร้านมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.สาขากาดฝรั่ง จึงมีความเห็นเสนอคณะทํางานติดตามและประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดให้พื้นที่ตลาดนัดวันศุกร์ ทุ่งเสี้ยว ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง และตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรวมคนเป็นจํานวนมาก เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ จึงอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ กําหนดให้พื้นที่ตลาดนัดวันศุกร์ ทุ่งเสี้ยว ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดงัว) และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ข้อ ๒ ในกรณีตลาดที่อยู่ในการกํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง (ศปก.อ.สันป่าตอง) กําชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้มงวดกับผู้ค้าและผู้เข้ามา ใช้บริการในพื้นที่ตลาด ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ลมหลวงถล่มด่านคัดกรองโควิด อ.สันป่าตอง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

เปิดกาดงัว (ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด) หลังปิดชั่วคราว พิษโควิด-19

อ.สันป่าตองลงพื้นที่ช่วยเหลือและตั้งจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง

error: