เตรียมพัฒนา “หนองเย็น” เป็นพื้นที่ต้นแบบอารยเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพัฒนา “หนองเย็น” อำเภอสันป่าตอง เป็นพื้นที่ต้นแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ โดยมีการหารือและการออกแบบแนวทางการพัฒนาร่วมกับภาคีเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทิรา เกื้อด้วง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่หนองเย็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ จาก 7 ภาคีเครือข่าย โดยมีนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนา ผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยคัดเลือกต้นแบบ “หนองเย็นสาธารณประโยชน์” ผ่านความร่วมมือของ 7 ภาคีเครือข่ายพื้นที่รอบๆหนองเย็นสาธารณะประโยชน์

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในวัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 เพื่อให้ครอบคลุมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างในด้านการขุดลอกหนองฯ รวมถึงการปรับพื้นที่โดยรอบให้เอื้อแก่การร่วมพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆกับชุมชนต่อไป

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: