ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามโครงการ To Be Number One จ.เชียงใหม่

16.01.2562 เวลา 18:15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิก พัฒนาเยาวชนให้มีความรับผิดชอบในด้านการเรียน และดูแลตนเอง รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ ซึ่งมีอาสาสมัครประจำศูนย์ และมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน, การพัฒนาอีคิว, กิจกรรมสร้างสุขตามความถนัด และความสนใจของสมาชิก เช่น เล่นดนตรี, พับกระดาษแบบญี่ปุ่น, ตัดตุง, ผลิตภาพยนตร์สั้น

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยมีสมาชิกกว่า 380,000 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 1,194 ชมรม มีชมรมที่พัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจแล้ว 114 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด ทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 และมีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบ ได้แก่ บริษัท ลีโอฟู๊ดส์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 และบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ปี 2560 จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ทุกคน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” อาทิ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด, การเผยแพร่ความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด, การจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ทำให้สมาชิกเป็นกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการและในชุมชน โดยมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ เพื่อเป็นกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเครือข่าย สำหรับการดำเนินงานของชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีกรรมการ, การจัดการกองทุน และกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พร้อมกันนี้ ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอลด้วย

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

สันป่าตองวิทยาคมเชิญร่วมงาน “Blue Diamond Open House 2017”

รัฐมนตรีฯกระทรวงพลังงาน ลงพื้นเยี่ยมชมโครงการด้านพลังงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก 2019 – สันป่าตองวิทยาคม

error: