สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน อ.สันป่าตอง

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน พุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2561ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

13:20 น.
 • ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
13:30 น.
 • รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวเทศบาลตำบลอมก๋อย
 • ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอำเภอสันป่าตอง
13:50 น.
 • เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • นายอำเภอสันป่าตอง ผู้อำนวยการ ถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้กำกับการตำรวจภูธรสันป่าตอง เฝ้าฯ รับเสด็จ
 • พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
 • ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (ร.ย.ล. จัดถวาย) เสด็จฯ ไปยังศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง
14:00 น.
 • รถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์อำนวยการโครงกำรพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะทำงานโครงการเฝ้าฯ รับเสด็จ
 • เสด็จเข้าภายในห้องประชุมศูนย์ฯ
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 • อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้แทนคณะทำงาน กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 • พระราชทานสิ่งของให้ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมขยายผล จำนวน 5 ราย
14:20 น.
 • เสด็จออกจากห้องประชุม
 • ทรงปลูกต้นทองหลางป่า จำนวน 1 ต้น
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
  1.ฐานเรียนรู้ด้านพืชผักปลอดภัย เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กราบทูลรายงาน
  2. ฐานเรียนรู้ด้านพืชผสมผสาน กรมวิชาการเกษตร กราบทูลรายงาน
  3. ฐานเรียนรู้ด้านประมง กรมประมง กราบทูลรายงาน
  4. ฐานเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง สถาบันอาชีวะภาคเหนือ 1 กราบทูลรายงาน
  5. ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อนกินผลสด กรมหม่อนไหมและเกษตรกรขยายผล กราบทูลรายงาน
  6. ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาดิน กรมพัฒนาที่ดิน กราบทูลรายงาน
  7. ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ผู้อานวยการวิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ กราบทูลรายงาน
  8. ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กราบทูลรายงาน
14:35 น.
 • ทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงหม่อน ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อน ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาดิน ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด
 • ทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงาน ผลผลิตของเกษตรกรขยายผล ผลผลิตภายในศูนย์ฯ
 • ทรงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์ฯ
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
 • ฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการ ฯ จำนวน 2 ชุด
16:00 น.
 •  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ


ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: