สันป่าตอง ปิดชั่วคราว กาดนัด 3 แห่งเป็นเวลา 7 วัน

ศปก.อ.สันป่าตอง ประกาศปิด ตลาดนัดทุ่งเสี้ยว, ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตร, กาดงัว(ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด) เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก..) อําเภอสันป่าตอง (ฉบับที่ 14)

เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ด้วย สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (13 ต.. 2564) พบผู้ติดเชื้อราย ใหม่เพิ่มขึ้น ๓๓๗ ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัดและต่างพื้นที่ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ยัง ระบาดหนัก มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว ๕๘๗ ราย ล่าสุดพบ ๗ คลัสเตอร์ย่อย ที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ กระจายอยู่ใน อําเภอต่าง ๆ และสถานการณ์ในอําเภอสันป่าตอง พบผู้ป่วยในเขตตําบลมะขุนหวาน ตําบลน้ําบ่อหลวง ตําบลยุหว่า ตําบลทุ่งต้อมและตําบลมะขามหลวง ทั้งนี้จากการสอบสวนของทีมระบาดวิทยาพบว่าจะเกิดในสถานที่ที่มีคนรวมตัว กันหนาแน่น มีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๔ และ ควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในวงกว้าง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง ขอความร่วมมือ เจ้าของ /ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือ ตลาดนัด 3 แห่ง ปิดดําเนินการเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม พ..2564 ประกอบด้วย
    1.1 ตลาดนัดทุ่งเสี้ยว
    1.2 ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
    1.3 ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว)
  2. กรณีตลาดอื่น ที่อยู่ในการควบคุมกํากับดูแล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มงวด กําชับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ ดําเนินมาตรการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น รวมทั้งดูแลด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค

หากท่านใด มีประวัติเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ํามูก หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้รีบแจ้ง ติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือไปโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจ รักษาพยาบาล ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๔
ว่าที่ร้อยตรี บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
นายอําเภอสันป่าตอง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)

สันป่าตองเปิดแฟลตตำรวจให้ผู้ป่วยกักตัว รองรับ 135 เตียง

เชียงใหม่-แถลงเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งที่ 2/2563

error: