สันป่าตอง KICK OFF ป้องกันหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (KICK OFF) การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเขียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
 

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีเกียรติ จำนวนไม่เกิน 100 คน (ตามมารตรการควบคุมโรคและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม) ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันป่าตอง ในปี 2565 มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และมีการมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟป่าสำหรับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดป่า จำนวน 10 หมู่บ้าน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: