เปิดกาดงัว(ทุ่งฟ้าบด) 6 พ.ย. ภายใต้มาตรการพื้นที่เฝ้าระวังสูง

หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนตุลาคม มีความเชื่อมโยงตลาดเมืองใหม่ ทำให้ผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงติด 1 ใน 5 อันดับของประเทศ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้กาดงัว หรือตลาดนัดทุ่งฟ้าบดได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ประกาศตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ตลาดนัดสหกรณ์สันป่าตอง (วันอังคาร) และตลาดนัดทุ่งเสี้ยว (วันศุกร์) เป็นพื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่เฝ้าระวังสูง และถูกสั่งปิดชั่วคราว

สำหรับกาดงัวทุ่งฟ้าบด เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่สองฝั่งถนนเชียงใหม่-ฮอด ตั้งอยู่ตำบลยุหว่า และตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง โดยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดไวรัสโควิด-19 กาดงัวยังไม่พบการระบาดที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ พบเพียงเป็นผู้สัมผัสที่เป็นความเสี่ยงสูงจากผู้ประกอบการ โดยได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นโซนตามมาตรกาศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง

โดยกาดวัว หรือ ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด จะกลับมาเปิดอีกครั้งในวัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการที่เข้มงวด เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับสูง โดยผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด สำหรับตลาดนัดต้นไม้สันป่าตอง ที่ใช้พื้นที่กาดวัว ในช่วงบ่ายวันเสาร์ จากที่ประชุมข้อตกลง จึงงดเฉพาะตลาดนัดต้นไม้สันป่าตอง ไปก่อน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมและข้อปฏิบัติผู้ค้าต้นไม้ ให้สอดคล้องตามมาตรการ

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง

(ฉบับที่ ๒๐ ) เรื่อง กําหนดให้ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) เป็นพื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคําสั่ง ที่ ๒๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง กําหนดพื้นที่ควบคุมการ เข้า-ออก กําหนดให้ปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) ที่ตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลมะขามหลวง และหมู่ที่ 15 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และให้ผู้สัมผัสเสียง ทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด โดย ไม่มีเหตุจําเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และมอบหมายให้นายอําเภอสันป่าตอง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง กํากับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในกลุ่มคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก เช่น ตลาดประจํา งานประเพณี ตลาด นัด เป็นต้น ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง ขอความร่วมมือ เจ้าของ / ผู้ประกอบการ ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว) ดําเนินการ ดังนี้

  1. จัดระบบคัดกรองและอุปกรณ์สําหรับวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้พร้อมใช้ และเพียงพอต่อการให้บริการ
  2. เจ้าของ / ผู้ประกอบการ ต้องจัดทําและมีทะเบียนผู้ค้าทุกราย พร้อมประวัติการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ หากได้รับวัคซีน 1 เข็ม ต้องรับการฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ หากยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีผลการ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น (ATK) ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ยืนยัน จึงจะสามารถเข้ามาซื้อขายได้
  3. ให้ผู้ประกอบการทุกราย รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สําเนาทะเบียนผู้ค้า เอกสารการฉีดวัคซีนของแต่ละบุคคล เอกสารผลการตรวจ ATK รวบรวมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมจัดส่งให้เทศบาล /อบต.ที่รับผิดชอบพื้นที่โดยเร็ว เพื่อรวบรวมแจ้งให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  4. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตรวจพบการปฏิบัติของเจ้าของ/ ผู้ประกอบการ ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้ต่อกัน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง อาจพิจารณา ดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายและพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ว่าที่ร้อยตรีบํารุงเกียรติ วินัยพานิช
นายอําเภอสันป่าตอง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

กาดงัวเดอะซีรีส์ ตอน.ลุงสมคิด ปะได้

ทางหลวงรับทราบแล้ว ปชช.หวั่นเกิดอุบัติเหตุเกาะกลางถนนที่กาดงัว

กาดงัวเดอะซีรีส์ ตอน.ฟ้าสางที่กาดงัว

error: