“Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง ครั้งที่ 1”

Chiang Mai Bike to ผาช่อ by สันป่าตอง ครั้งที่ 1

วัน อาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นแข่งขันระยะทาง 65 กิโลเมตร และ รุ่นท่องเที่ยวระยะทาง 49 กิโลเมตร
จุด START : https://goo.gl/maps/LvqGTJR7heQ2

 • เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2561 สมัครที่เว็บ https://event.thaimtb.com/event.php?e=279
 • วันที่รับวันสุดท้าย 10 พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครทั้งหมด 1,000 คน

ด้วยปัจจุบันการใช้จักรยานในกลุ่มประชาชนนิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการเดินทาง การทำงานใน ชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การกีฬาแข่งขัน และเพื่อการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ร่วมกับภาคส่วนพ่อค้า สมาคมฯ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้เห็นความสาคัญของการใช้จักรยาน จังได้มีการร่วมมือกันจัดการแข่งขัน จักรยาน “Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง” ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเปียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

 1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 2. เพื่อจัดหากองทุนไว้สำหรับนักกีฬาที่สังกัดอยู่ในทีมของอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 3. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก หรือเยาวชน ได้มาออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน ทำให้ห่างไกลและปลอดยาเสพติด โดยมีจักรยานเป็นแรงผลักดัน
 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกับประชาชนในท้องถิ่น
 5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 6. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมการกีฬาจักรยานของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอสันป่าตอง)
 7. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการเดินทาง ประกอบกิจวัตรประจาวันการออกกำลังและการกีฬา
 8. เพื่อเป็นการลดมวลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศให้น้อยลง

ประเภทการแข่งขันและท่องเที่ยว

 1. ประเภทจักรยานเสือหมอบ
 2. ประเภทจักรยานเสือภูเขา
 3. ประเภทท่องเที่ยว
 4. ประเภท VIP

รุ่นการแข่งขันและท่องเที่ยว
จักรยานเสือหมอบชาย

 • RM1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 • RM2 รุ่นทั่วไปชาย
 • RM3 รุ่นอายุ 30-34 ปี
 • RM4 รุ่นอายุ 35-39 ปี
 • RM5 รุ่นอายุ 40-44 ปี
 • RM6 รุ่นอายุ 45-49 ปี
 • RM7 รุ่นอายุ 50-54 ปี
 • RM8 รุ่นอายุ 55-59 ปี
 • RM9 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • RM10 รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป

จักรยานเสือภูเขา

 • MM1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 • MM2 รุ่นทั่วไปชาย
 • MM3 รุ่นอายุ 30-34 ปี
 • MM4 รุ่นอายุ 35-39 ปี
 • MM5 รุ่นอายุ 40-44 ปี
 • MM6 รุ่นอายุ 45-49 ปี
 • MM7 รุ่นอายุ 50-54 ปี
 • MM8 รุ่นอายุ 55-59 ปี
 • MM9 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

จักรยานเสือหมอบหญิง 

 • RW1 รุ่นทั่วไปหญิง
 • RW2 รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป

จักรยานเสือภูเขา

 • MW1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 • MW2 รุ่นทั่วไปหญิง
 • MW3 รุ่นอายุ 30-39 ปี
 • MW4 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

ท่องเที่ยวและ VIP

 • TT (ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ)
 • VIP (สามารถลงรุ่นกลุ่มอายุอื่นๆได้)

รางวัลและถ้วยรางวัลในแต่ประเภทรุ่นการแข่งขัน

 1. ประเภทการแข่งขันตามกลุ่มอายุ จักรยานเสือหมอบและจักรยานเสือภูเขา ผู้ที่เข้าอันดับ 1 ถึง 5 ใน แต่ละรุ่นการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 2. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อยืดคอกลม และเหรียญรางวัล
 3. ผู้สมัครประเภท VIP จะได้รับเสื้อยืดคอกลม และถ้วยรางวัล VIP

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

Chiang Mai bike to ผาช่อ by สันป่าตอง ครั้งที่ 2

error: