ปิดซอย 10 ถึงซอย 17 บ้านศาลา ต.ยุหว่า หลังพบผู้ป่วยโควิด 6 ราย

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่อำเภอสันป่าตอง มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยในพื้นที่ตำบลยุหว่า หมู่บ้านศาลา หมู่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖ ราย

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.)อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็น
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

๑. กำหนดให้บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีการกำหนด
มาตรการการเข้า-ออกหมู่บ้าน โดยกำหนดปิดเส้นทางการเดินทางเข้าออก ตั้งแต่ซอย ๑๐ ถึง ซอย ๑๗

๒. ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

๓. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งด
การเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น

๔. ให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้สอบสวนและ
กำหนดรายชื่อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ (SWAB) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้กำหนดไว้

๕. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลยุหว่า (ศปก.ต.) ดำเนินการจัดระเบียบและระบบการติดตามควบคุมผู้ที่
เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านตามข้อ ๒ ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖. ให้สาธารณสุขอำเภอ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง และเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐​ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช
นายอำเภอสันป่าตอง
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสันป่าตอง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ลมหลวงถล่มด่านคัดกรองโควิด อ.สันป่าตอง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

อ.สันป่าตองลงพื้นที่ช่วยเหลือและตั้งจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง

ปิดจุดคัดกรองโรค บ้านสันจิกุ่ง ม.7ต.ทุ่งต้อม หลังกักตัวครบ 14 วัน

error: