ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง

ประวัตินายอำเภอสันป่าตอง

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล
ตําแหน่ง นายอําเภอสันป่าตอง สังกัด ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อ 4 เมษายน 2533
เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 อายุ 51 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดเชียงราย

การศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • ระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ระดับปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • หลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ 131 / หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่นที่ 16/ หลักสูตรสืบสวนสอบสวนฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 4 หลักสูตรนายอําเภอ รุ่นที่ 73 / หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส.รุ่นที่ 48

ปะวัติรับราชการ

 • รับราชการทหารสังกัด กรมทหารสื่อสารที่ 1 กองทัพบก ตั้งแต่ พ.ศ.2533- พ.ศ.2539
 • ราชการ ทบ.สนามชายแดน ทภ.3 พ.ศ.2534-พ.ศ.2535
 • สอบแข่งขันและโอนมารับราชการกรมการปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ.2539
 • ปลัดอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา (งานป้องกัน)
 • ผู้ช่วยจ่าจังหวัดพะเยา (งานบริหารงานบุคคล)
 • ปลัดอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (งานปกครอง/อํานวยความเป็นธรรม)
 • ช่วยราชการที่ทําการปกครองจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปลัดจังหวัดเชียงราย
 • ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 • ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
 • ช่วยราชการที่ทําการปกครองจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/น่าน/เชียงราย
 • ปลัดอาวุโส อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
 • ปลัดอาวุโส อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
 • รักษาการในตําแหน่งป้องกันจังหวัดพะเยา
 • ปลัดอาวุโส อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • นายอําเภอแม่จริม (อํานวยการต้น) จังหวัดน่าน พ.ย.2561-พ.ค.2563
 • รักษาการในตําแหน่ง นายอําเภอปาย (อํานวยการสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ค.2563-พ.ค.2564
 • นายอําเภอแม่ออน (อํานวยการสูง) จังหวัดเชียงใหม่ พ.ค.2564-ก.พ.2565
 • นายอําเภอสันป่าตอง (อํานวยการสูง) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ก.พ.2565-ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตม. พ.ศ.2545
 • ตช. พ.ศ.2549
 • ทม. พ.ศ.2551
 • ทช. พ.ศ.2556
 • ปม.พ.ศ.2563
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 ประเภท 2 พ.ศ.2535
 • เหรียญราชการชายแดน พ.ศ.2560
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2558

ประสบการณ์พิเศษ 

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: