งานสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญร่วมงานสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตองและงานอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของอำเภอสันป่าตองในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงดอกแก้ว วัดป่าเจริญธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานมีการประกวดขบวนชาติพันธุ์ การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดกลองมองเซิง การประกวดฟ้อนดาบฟ้อนเจิง การประกวดขับร้องเพลงคำเมือง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น และชวนชมกาดหมั้วคัวฮอมและการจำหน่ายสินค้าของของชุมชนต่างๆ ตลอดงาน

กิจกรรมวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

  • กิจกรรมเดินขบวนศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอสันป่าตอง
  • การแสดงฟ้อนเล็บพื้นเมือง
  • กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน ภูมิปั๋ญญาบ้านเฮา
  • กาดหมั้วครัวฮอม

กิจกรรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

  • กิจกรรมยกย่องเชิดชูครูภูมิปัญญาดีเด่นของอำเภอสันป่าตอง
  • กิจกรรมประกวดแห่กลองมองเซิง
  • กิจกรรมประกวดฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
  • กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพื้นเมือง
  • กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน ภูมิปั๋ญญาบ้านเฮา
  • กาดหมั้วครัวฮอม

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: