ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง

ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา ตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนเชียงใหม่-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 ก่อนถึง กม.29 เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท

ประวัติความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกลและถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในขณะนั้นมี มจ.จักพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรีเป็นประธาน ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพัฒนาตามพระราชดำริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดังนั้น ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2522 คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 6 ไร่ 47 ตารางวา และต่อมาพลโทสีมา ปาณบุตร แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 ไร่ 81 ตารางวา ทำให้มีพื้นที่โครงการรวม 20 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา และพื้นที่สาธารณประโยชน์อีก ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อเป็น “ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง”

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเชิงบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสทางการผลิตให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ถาวร สำหรับใช้อบรมทางด้านการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: