ภาพความทรงจำ ถนนสันป่าตอง-แม่วาง ก่อนที่จะขยายถนน

สันป่าตอง ปี พ.ศ.2559
บันทึกภาพเมื่อ วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
โดยคุณธนาคาร พันวาจา

ทีมงาน Sanpatong.info

“อุโมงค์ต้นไม้ที่ร่มรื่นและถนนที่คนสันป่าตองรู้จักและแม่วางต่างรู้จักดี
เป็นถนนสายเดียวที่เชื่อมคน อ.แม่วาง และ อ.สันป่าตอง ในสมัยก่อน”

ถนนสันป่าตอง-แม่วาง หมายเลข 1013