กกต.ประกาศเลือกตั้งใหม่ เขต 8 เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

กกต. ได้มีคําสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 เชียงใหม่ ประกอบด้วย สันป่าตอง จอมทอง ดอยหล่อ และแม่วาง ในวัน อาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08:00-17:00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมี ชื่ออยู่ โดยให้งดเว้นการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

  1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (กรณีของเขตเลือกตั้งที่ 8 ใช้บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดิม ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562)
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (สันป่าตอง, จอมทอง, ดอยหล่อ, แม่วาง) มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2552

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิม พรรคการเมืองเดิม และหมายเลขเดิม ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยกเว้นผู้สมัคร หมายเลข 8 นายสุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทย ก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครรายใหม่ ลงสมัครได้ หากมีการ ลงคะแนนเลือกตั้งให้หมายเลข 8 จะเป็นบัตรเสีย

การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ หรือปรากฏชื่อบุคคลอื่นใน ทะเบียนบ้านของตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้นั้น มีสิทธิยื่นคําร้องเพื่อเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียน ท้องถิ่น ได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 วัน สุดท้ายคือวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
การถูกจํากัดสิทธิ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  1. ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
  3. สมัครับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  4. ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  5. ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไว้แล้ว หากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่าการลงทะเบียนนั้น เป็น การแจ้งเหตุอันสมควรและไม่ถูกจํากัดสิทธิดังกล่าวข้างต้น หากผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิครั้งนี้ จะถูกจํากัดสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี

หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

  1. บัตรประจําตัวประชาชน(บัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้)
  2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

เช็ค! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

กกต.เชียงใหม่ เผยผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง เขต 8 เชียงใหม่ (อย่างไม่เป็นทางการ)

error: