คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. MOU สันป่าตองวิทยาคม เก็บสะสมหน่วยกิตโอนได้ทันทีหากสอบติด มช.

คณะรัฐศาสตร์ฯเชิงรุก จับมือสันป่าตองวิทยาคม
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ทำ MOU อบรมระยะสั้นวิชา “การเป็นพลเมือง”
เก็บสะสมหน่วยกิต โอนได้ทันทีหากสอบติดมช.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:00 น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน รวมถึงด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ เป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ดร.สันติ-คุณแสงเทียน พงศ์พันธ์เดชา อาคาร 92 ปีฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่


ทั้งนี้ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต ของคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ในกระบวนวิชา 140104 การเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นกระบวนวิชามุ่งเน้นให้ผู้เรียน ตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้ง ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตสำนึก และศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรม หรือสังคมที่มีความหลากหลาย การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดย ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าวจะได้รับการรับรองสมรรถะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถณะ “การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง/ตื่นรู้ (Active Citizen)” และได้เก็บสะสมหน่วยกิตกระบวนวิชาไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)


นอกจากนี้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้มีการขยายความร่วมมือโครงการอบรมดังกล่าวกับโรงเรียนอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 ภาพข่าว: วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชิญร่วมงานวันสถาปนาครบ 58 ปี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามโครงการ To Be Number One จ.เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 57 ปี แห่งสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

error: