เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2562 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT โดยกดลิ้งค์ www.smeconnext.com เพื่อดาวน์โหลดฯได้เลยครับ (ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Knowledge of Innovation Center) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs ภาคทั่วไป และผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ ยกเว้นภาคเกษตรเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562

พบกับทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนการตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมายธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันทักษะความรู้ เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0 รวมถึงเทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงลึก เพื่อยกระดับธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ ท่านมีโอกาสรับคัดเลือกเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยตลาดรายธุรกิจ กิจกรรมออกบูธและแสดงสินค้า กิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการตลาดให้ท่านต่อไป

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 เมษายน 2562

กำหนดการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรมที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น.
 • กิจกรรมที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยังไม่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียน ไม่เกิน 3 ปี
 • ผู้ประกอบการใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ในปี 2559 2560 และ 2561 และยังไม่เข้าสู่กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก (โดยมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
 • SMEs ภาคทั่วไป ยกเว้นภาคเกษตร (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์)

SMEs ทั่วไป เป็นภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ
 • วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
 • นักเรียนอาชีวะ/นักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่
 • ผู้ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  – มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
  – ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
  – กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
  – เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (ชั้น 4)
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-920299 ต่อ 402
มือถือ : 063-3439-388 (คุณเปีย)
Facebook : Startup บ้านเฮา

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: